Salgs- og leveringsbetingelser

1. Generelt
Hsgroup.dk leverer kun varer til registrerede virksomheder og offentlige instititutioner.
Nedenstående gælder for alle tilbud, ordrer, leverancer og andre ydelser. Medmindre anden skriftlig aftale foreligger.
Salgs- og leveringsbetingelserne kan ændres uden forudgående varsel

2. Tilbud
Tilbud er gældende i 2 dage fra tilbudsdato.
Ret til mindre ændringer i specifikationer forbeholdes. Der tages forbehold for mellemsalg.

3. Priser
Alle priser er excl. moms og leveringsomkostninger. Bestillinger under kr. 2.500,- kan tillægges et ekspeditionsgebyr.
Ved valutaudsving forbeholder Hsgroup.dk sig retten til, uden forudgående varsel, at regulere afgivne priser og tilbud.
Der tages forbehold for prisændringer og fejl i opgivne priser.

4. Ordre og levering
En afgivet ordre skriftlig eller mundtlig er juridisk bindende. Meddelelser om leveringstid er alene udtryk for, hvad der må anses for sandsynligt og er opgivet udfra vores leverandørers angivelser. Enhver forsinkelse af levering - uanset årsag - vil derfor ikke kunne betragtes som misligholdelse og ikke medføre noget krav fra køber i anledning af tab, herunder driftstab eller anden direkte eller indirekte tab. Der tages forbehold for trykfejl.

5. Forsendelse
Såfremt andet ikke er aftalt, vælger afsenderen forsendelsesmåde.
Da vi som hovedregel ikke er lagerførende kan det ikke forventes at varer på noget tidspunkt kan afhentes på vores adresse.
Samtlige forsendelser værdiforsikres for købers regning.
Risikoen for produktet overgår ved leveringen, der sker ab vor forretningsadresse eller ab vor leverandørs adresse.

6. Betalingsbetingelser
Varer leveres normalt ved forudbetaling, der kan dog efter nærmere aftale fremsendes pr. efterkrav.
For konsulentydelser og andet som er baseret på timeforbrug, forfalder betalingen i det øjeblik arbejdet er udført og betales ved modtagelse af arbejdsseddel. Faktura fremsendes umiddelbart efter.
Hsgroup.dk rykker kunden 2 gange inden betalingen inddrives via ekstern assistance. Ved hver rykker tillægges et administrationsgebyr på kr. 100,- + moms. Ved for sen betaling tilskrives rente med 2% pr. påbegyndt måned, dog minimum kr. 25,-

7. Opsigelsesbetingelser
Alle abonnementer betales forud for bestilt periode og kan til enhver tid opsiges skriftligt med 15 dages varsel til udløbet af en periode, afbestilling bekræftes af Hsgroup.dk. Der refunderes ikke betalinger for abonnementer såfremt disse opsiges /nedlægges midt i en periode. Lukkes abonnementet grundet manglende betaling gives der ikke refusion for den resterende periode.

8. Annullering af ordrer
Ordrer kan annulleres i det omfang som vore leverandører vil godtage dette.
Hvor vores leverandører accepterer en annullering vil der ved annullering, beregnes et gebyr på typisk 20% af den åbenstående ordre, gebyret afhænger dog af vores leverandørs individuelle regler for annullering af ordrer.

9. Reklamationer
Det påhviler køber ved varens modtagelse at foretage en grundig undersøgelse af, om varerne er kontraktmæssige. Køber er forpligtet til senest 7 dage efter leveringen, skriftligt at reklamere over mangler, som måtte konstateres ved en sådan undersøgelse og køber kan ikke senere reklamere over mangler der kunne have været konstateret ved en sådan undersøgelse.

10. Returvarer
Returnering af defekte varer, kan alene ske efter forudgående erhvervelse af RMA-nummer hos Hsgroup.dk direkte. Al returnering skal ske forsvarligt emballeret i original emballage, bilagt manualer, disketter, kabler mv. , samt en udførlig fejlbeskrivelse. Returvarer, hvor ovennævnte betingelser ikke er opfyldt, destrueres efter 30 dage.
Returnering kan kun ske efter nærmere aftale.
Al returnering sker for købers regning og risiko.

11. Produktansvar
Hsgroup.dk er ikke ansvarlig for skader, som vore produkter og serviceydelser måtte forvolde på fast ejendom, løsøre eller personer. Vi kan ligeledes ikke drages til ansvar for driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab.
Hsgroup.dk er ikke ansvarlig for skader på produkter, der fremstilles og eller forhandles af køber eller på produkter, hvori vore produkter indgår.
I det omfang Hsgroup.dk måtte blive pålagt produktansvar overfor trediemand, er køber forpligtet til at skadesløsholde Hsgroup.dk i samme omfang, som Hsgroup.dk ved nærværende betingelser har begrænset sit ansvar.
Ethvert krav i henhold til nærværende bestemmelse skal rejses overfor Hsgroup.dk senest 1 år fra det tidspunkt, hvor leverancen fandt sted.

12. Garanti
Hsgroup.dk afhjælper eventuelle fejl ved solgte produkter, i samme omfang som leverandøren yder denne service overfor Hsgroup.dk
Afhjælpning sker - efter vort valg - ved justering, ombytning eller reparation inden for vor normale forretningstid. Afhjælpningen kan - efter vort valg - ske ved at kunden efter nærmere aftale fremsender defekte enheder til os eller anden reparatør for egen regning og risiko.
Er produktet ændret eller søgt serviceret af andre end Hsgroup.dk, eller har produktet været udsat for overlast, kan Hsgroup.dk afvise at yde vederlagsfri afhjælpning.

13. Værneting og lovvalg
Enhver tvistighed mellem parterne, som ikke kan løses i mindelighed, skal anlægges ved retten i Horsens. Hsgroup.dk er dog berettiget til at kræve voldgiftsbehandling efter dansk rets almindelige regler.
Dansk ret er gældende ved tvistighedernes behandling.